రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రగతి భవన్ లో నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశం లో జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎస్. వెంకట రావు గారు